closeTerug naar inventaris

Transcriptie

110

tot ultimo Iunij is ses manden en geen vijf en thans moetun

nogses maanden ontvangen tot ultimo December, de Ryst

zal den Laxamana betaald worden als uw en het volk weeder

geld van den Koning geleend heeft moet sulks hier van

betaald worden

Uw bekomt bij deese gelegenheid vier Europeese soldaaten, als

Willem Wilkens Pieter Meijs, Clas Oltrs en Jhannes Pous„

son, waarmede uwterstond moet aanstalt maaken dat de

Lanteesen boomen besorgt worden, en dezelve moetuwe tee„

stond tot Pullisaden kappen en gaaten daarin maaken

me de toebehoorige sleutels, ook moet uw zorgdenagen dat

het goede en Oude Landeesen zijn anders niet aanneemen

maar klagtig vallen bij de Laxamance of jaar bij den Koning

vallen, meede goede Landeesen bewaaren tot de stijgers en

Trappen

Als dit volk onder uw bescheijden te weijnig mogte zijn tot

hetwerk kan uw Inlanders aanneemen om te helpen werken,

„de

waartoe En„ Laxamana of zelfs de Koning behelpsaam

Zijn zal

Alser geene Lantheesen boomen aan handen zijn kan uw ook woet

Bakko house kappen laaten, tot het maaken van de huijsen, dog dit

moet in donkle maand geschieden van de Inlanders kan uw Notitie

houden met haare Naamen, en hoe veel dagen dat zij werken, zij zul„

„lendagelijks een Pia bekomen, beneevens de naamen van de Ma„

„leijers, dewelke de lantheesen leveren, so zal dit huar op behoor„

„lyke tyd betaald worden

Heer mede bekomt uw volgens inleggende verband schrieften het noodige

Vereedschap, waarmeede zig uwe voor eerst behelpen moet, uw moet

aan den Koning versoeken om deselve snagts op de eene of andere

Secume Plaats te laaten bewaaren op dat niets gestoolen worde

dog zoo un de Koning niet versoekt zal uw vooralle schaaden

aansprreeke