closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

9

126

„woerd van hier

4. Corgi Olepb: Linnen

3 November

Jan Bouw, Chinees woonagtig alhier per Een Balo bem„t

met 6„ koppen vertrekt heeden na Sien vervoerd van heer„

2: kraoij Javaase Tobak, en 2 Krang Kandij zuijker

3

Tjo Hoe; Chinees woonagtig tot Siac per een kakap be

„mant met 5 koppen den 22 October J„o L van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaards

vervoerd van hier

3 krang„s Javaate tabak en 2: kranj„s poeder suijker

1

Adge Mahomet Maleijer woonigtig tot Achien per een pant„

„halling bemant met 30 koppen den 2 deeser van zijn

voonplaats hier gearriveerd, vertrekt heden met zijne in„

hebbende lading na Riouw

Sagan, Maleijer woonaatig tot Achien per een pantjalling

bemant met 30 kijpen, den 3 deeser van zyn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden met zijne en hebbende lading

na Riouw

Zald Chigsalm, Anrabier woonagtig alhier per een kakap be„

„mant met 15 koppen, vertrekt heden na Riouw vervoerd von

hier

3. Corg„s Kurt diverse Lijwaaten

1

kattep, Maleijer woonagtig tot Assahan per een balo be

mant met 5 koppen den 19 October J„s L veen zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertreket heden weder na derwaarts ver„

voerd van hier

5 Corg: parrings en 2 Corg„s Olefantse Linnen gebl

Moeda, maleijar woonagtig tot Alsahan per een balo

bemant met 6. koppen, den 19 October J„o L van zijn

woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden weder nader„

„waarts vervoerd van hier

Corg„s diverse kust leijwaaten

den 1