closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 27 December Manas ako, boeginees woonagtig tot Riouw per een balo gemaan

„teerd met 2 rantakken 8 snaphaanen en bem:t met 12 kop„

„pen, in 20 dagen van zijn woonplaats heer gearrieerd, zonder

„Eeding

Cadeer, Maleijer woonagtig tot Pera per een hakap ge„

27

monteerd met 2 rantakken en bemant met 7 koppen in

dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengt aan

25.- gants Jnlandsche booter 20 ps Handrottings

Magtong, Maleijer woonagtig tot Batoebara per een balo gemon„

27

„teerd met 2 rantakken 8 snaphaanen en bemant met 7 koppen, en 4„

dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengtaar

40 laxa drooge Areck

27

Kaciep, Maleijer woonagtig tot Assahan per een banting gemon„

„teerd met 2. rantakken, 4e snaphaanen en bemant met 11 koppen

in 3 dagen van Zyn woonplaats hee gearriveerd brengt aan

100„ laxa drooge Hreek 30 pik Swavel, 1 pik wax

28

Hadjee Maleijer woonagtig alhier per een banting bemant met 17

Koppen en 28 dagen van Riouw hier gearriveeed brengt aan

4 Keijangs zoud

28

Moeam og Maleija woonagtig tot werd per een bunting

gemonteerd met ’t rantakken, 11 snaphaanen en bemant

met 11 Koppen, in 8 dagen van zijn woonplaats hier geaen„

„reerd Sonder landene

18

Doettig Maleijer woonagtig tot Pera per een balo gimonteerd

met rantakken, 5 snaphaanen en bemand met 5 koppen

in 8 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengs aan

2„ Koijaners zoud

2

Samat, Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een bankng

gemonteerd met 4 rantakken 6 snaphaanen, en bemt„

met 14 koppen in 4 dagen van zijn woonplaats hier zeurg

„veerd brengt aan

3600 p„s handrottings en 8000 p„s Jambysche Handrottings

den 28

Patoon, Alchiender woonagtig tot Aletien kereen pand

Jajag

den

Van2

3