closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van an Dienaaren

Mitsg=s den Mattroos vossema bij zijn familie te Banda

den cannonnier Lubs tot bombardier bevordert, en van den Berg ingagie ver„

hoogt

den Jong Assistent J: A: de Bourghelles tot Boekhouder g'avanceert

den Pakhuijs opziender karremans op zijn verzoek op een der schrijft Comp„

„toiren geplaatsten zijn dienst onvervult gelaten

de Boekhouders Capelle als Eerst Gesw: Clercq en Mazel als secret=s van

Justitie en zandraad van dienst verwisseld

den Eersten daar na als Resident van Manipa aangesteld

mitsg=s weder in dies steede benoemd den Assistent Hindemilh onder bevordering tot Boekhouder

den derdewaak Meijne gepermitteerd zig aan de Particuliere te begeeven

het versoek van den krankbezoeker B: Jansz: om verhooging in gagie ontsegt

drie zoldaaten tot Ambagtslieden gechangeert

Een Huijs Timmerman weeder tot soldaat gede gradeert

den soldaat aan de pen Bernardt is tot J=o Assistent bevordert

voor de gem: verrigtingen word een gunstige approbatie versogt

zoo meede voor Capelle als Resident van Manipa, Mazel als eerste Clercq

en Hindemith als secrets van Justitie en Zandraad

de onderkooplieden Bangeman en Bernard zullen bij geleegendheid g'emploijeert

worden

dog den laatsten is alleen aangekoomen

den koopman van Rossum is nog niet opgedaagt

Deserteurs

de gagie van een deserteur afgeschreeven

§

248.

249:

250:

251:

252:

253:

254:

255:

256:

257:

258:

259:

259.

260:

270: