closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

54:

vendan Hongij en Expeditie Sogt

De Negorijen Grooten Kleijn Hottij zijn hardnekking gebleeven

dog waroe in submissie gekoomen en in steede van den overleeden orang

„kaij eenen Sjili Pattij aangesteld

den zogenaamd Keffings Posthouder heeft den Cerammer belet met

de beloofde hulp tot Hottij te koomen

en getragt dezelve de gehoorzaamheid van Ambon te onttrekken.

waar omtrent men zig gedraagt aan ’t Hongij Dag register en ’t g'inse„

„rante veroog

Karakit en onderhoorige hebben zig gesubmitteerd

over dezelve is in steede van den met Lazernij besmette Argaij,

Maharadja tot orangkaij aangesteld.

volgens berigt hebben die van waroe en Rarakit weder de partij

van Noekoegevolgt

berigt van de bedrijven van Fedder C: C:

den Majoor Jman Sarassa bij den Admiraal aan boord gekoomen

zijn antwoord op de aan hem gedaane vragen.

zijn gepleegde moord kenbaar geworden

hij op de rheijs in arrest overleeden

Maba of Cobiaij gevlugd

geene der Tanettereesen zijn te bekoomen geweest

Te Keffing zijn de Bandase Gecommitteerd=s met Fedder bij

den Admiraal aan boord gekoomen

den laatsten heeft eenige Papieren overgereijkt

is in arrest na Ambon gebragt

en de stukken ten zijne laste gaan over

waar aan men zig gedraagt

Den slegte staat dimolitie, &=a van de Post te keffing beschreeven

1

14

155:

156:

157:

—:

158:

159:

160:

161:

162:

163:

164

165:

166