closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wij moeten te meer van deeze Al„

spreeken, daar wij zien dat

Door den vriendelijke behandeling en spendatie van Neuren

„foeren, zommige hunner wanneer

berger Snuijsserijen, kapmessen en Hollandse kledagien heeft den

gouverneur de Alphoeren vrij nauw aan de belangs van de Comp:e weeten.

deselve wel worden behandelt: niet

te verbinden zonder welke de Extirpatie op Ceram van weijnig off

ongeneegen zijn ’sCompagnies

geen vrugt is.—

intrestte behartigen immers het aanwij„

sijn van 713: echte nootenboomen en 7:

echte nagulboomen kan daar van ter„

bewijze strekken, wij verlangen inmid„

„dels te weeten of en van voorschreeve

door de verafgeleegendheid en dus moeijelijk Transport

is er van het jong geboompte geen gebruijk te maaken

nooteboomen dan wel derselver

geweest, en volkomen, rijpe vrugte bequaam ter aanplan„

vreugten niet eenige nuttig ge„

ting heeft men aan het volwassen geboomp te niet gevonden.

„bruijk voor de aanplanting is ge„

„maakt geworden.

§ 9: De Orangkaij van Hatuwe daar en

teegen soo wel zijne onderhorigen

als Nabuuren aangezet hebbende, om„

bij ontdekking van specerijboomen de„

selve maar te verzwijgen, is het van

onse goedkeuring dat dezelve afge:

„zet en na verdiensten gestraft is ge„

„worden.

De nauwkeurige aandagt op het werk

Den Gouverneur heeft gedurende zijn Tien Jaarig D 10

bestier de nauwste zorge besteed dat het Estirpa„

der extirpatien kunnen wij UE:

tie werk alomme zijn voortgang had, zullende zijn E

vervanger niet min daar op de attentie gevestigd houde

niet genoeg aan beveelen, als wy

nagaan de omstandigheeden

van tijden en de overgrote quan„

„titeit specerijboomen, bijsonder na„

gulen

H

sp

wa

de

al

6

6„