closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het grootste deel deeser uijtroeijing heeft bestaan uijt Jonge

spruijtijes van de afgevallene Moernagulen voortgekomen,

want eensdeels door gebrek aan volk, en ten andere door

di

de middele, aangewend worden, de Nagele in tijds niet

alle geplukt kunnende worden, zo schiet. vrij veel tot

Moere en deese afvallende plante zig zelfs voort, welke

uijtvoeging assidu voortgaat.

buijten de gewoone Jaarlijkse Extirpatien beesigd mer

de kinderen in haar vrije schooltijd tot het uijtroeijen

van de jonge Nagel spruijtjes die Zin bosjes van 50: off 100:

voor

opbrengen en daar, eenige duijten buijten Lasten van de

Comp:s worde toegedeelt welke uijtroeijing zo wel in als

buijten de Datijs geschied, vervolgens de verzamelde Par

tij groot zijnde, dan word door de gecommitt=s de Telling

Gedaan, en hier na alles verbrand, zo dat de rapporte

niet wel feijle kunnen, dan met opset, maar dog nie„

mant heeft daar bij voor off nadeel

De laast door Haar Hoog Edelens gemaakte bepaaling der Nagel„

„boomen voor geschreeven bij Hoog dezelver gem: Btief van 19

December 1780: houd in.

200000: vrugtdragendeen

180300: halff wassehen Ionge boomen met Last het op die

lepaaling te houden door Extirpatie van de overtallige

vrugtdragtnde

21

gulen, welke ten deezen Gouvernemen„

„te op ongepermitteerde plaatsen wor

den gevonden en waar van ten bewij„

„zen strekken kan, de quantiteid

van 9435683: boomen, welke op

diverse districten, doch groo

tendeels onder Saparoua zijn

uijtgeroeijd.

wij hebben ter meermalen onse bedug„

„ting te kennen gegeeven, of men op de

rapporten van de extirpateurs wel

volkomen staat konde ma„

ken de bovengemelde bij„

kans ongelooflijke quantitei

boomen zoude onse twijfe

ling vergrooten soo niet

de ministers in hun ant„

woord op onse brief van

7: October 1779: ons het tee

„gendeel te kennen gaven

ten waare zij slechts het

oog hadden gehad op de

extirpatie in de aatijs.

Het is ook daar dat wij de

extirpatien en het bren„

„gen der bomen op de be„

„paling so veel mogelijk

moeten