closeTerug naar inventaris

Transcriptie

's Gouverneurs zorge voor de uijtbreiding deeser cultu„

„re is staads daar geweest dan eene swaake moed heeft

men om immer het oogmerk te bereijken, Terwijl

den jatij boomen hier niet scheijnt te willen

aarden, een leevendig bewijs daar van de oude

Jatij bossche te Bouroe en kelang waar uijt nog

te

niet dan ligthout tot zolder balkjes kappen is worde

egter de voortplanting alomme met Eentst door gezet.

T 21:

Na mogelijkheiden de omstandigheid der tijden heeft

den Gouverneur de Efficacieuste middele bij de

hand genomen en zo door de wapenen als sagte

middelen de binnen Landse onluste hersteld of

welker bestendigheid men wel hoope voed maar niet

zeer bouwen kan Nademaal Tidors Rebel PrinsNoe

koe en complice niet ophoud te woelen en aanhan

te soeken.

D: 22.

24

Jaa tot welke quantiteit.—

De Jatij Cultuure dit jaar eenigezints

hebbende gefloreerd hopen wij dat de

Gouverneur ook daar toe zijne zorge

zal blijven aanwenden Schoon de ree„

den van de minderen groeij dier bo„

men hier dan op Java, als in de klip

en steenagtige Grond wordende gesteld

zeekerlijk niet zal weg te neemen

zyn.

Wij kunnen geen reeden vinden om

ons teegenwoordig in het breede uit

te laten over de jnlandsche zaken

soo hier als in de overige oostersche

Provintien, daer het te wenschen is,

dat na het herstelder vreede eens zo„

„danig efficatieuse middelen zullen kur„

„nen worden in ’t werk gesteld, welke het

aanzien en ontslag der Maatschap,

„pij om deesen oort zullen kunnen her„

„stellen, waar toe men hier te Lande

niet nalaat alles aan te wenden.

Met opzigt tot de negotie boeken za„

„gen wij met genoegen, dat de wins„

„ten dit Jaar ƒ 7640: 19:8: meerder dan

’t voorige hadden bedragen ’t geen

gevoegd