closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Derusteloose pooginge van den G'ouverneur zijn steedt

geweest de Laste te besnoeijen en de wirsten te doen

accresseeren, waar van de Handelboeken van zijn

Teen jaarig bestier eens geconfronteerd teegens die

van Tien jaaren bevoorens, de importantste bewijse

kunnen uijt leeveren nogtans heeft men kosten moe„

„ten maaken Zn zig mits den oorlog in Postuur van

desensie te houden.

§ 25

gevoegd bij de minden„ lasten tot ƒ8586:

4: eene verbeetering van ƒ 15627: 3:8: in

de staad reekening vertoond.

wij hopen dat de Ministers soo hier

als op alle andere Comptoiren

zig met alleen ernst zullen toe

leggen tot het betragten eener be„

hoorlijke menage en dat uE: niet

zullen nalaten hem zulks op het

aller erenstigste niet alleen te recom„

mandeeren, maar voor al attent

te zyn of aan die recommanda„

„tie wel behoorlijk voldaan word.-

Jndien immer eene besuijniging

en besnoeijing in min nodige uit„

„gaven te pas komt, is het zeekerlijk

in deezen teegenswoordigen tijdt,

daar de Compagnie zeedert drie

Jaren van retouren verstooken, en

echter genoodzaakt geweest zyn.

de aanzienlijke uijtgaven te doen,

zulks op haar fihantie wee„

zen van een allergevoeligste in„

„vloed is geweest.

wij vertrouwen dus dat uE: alle

zullen weezen overtuigd van de

gtoodsakelijkheid

E:

tot,

ive

nee

van

gaar

door.