closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

D:s Scharff dit werk hebbende laate steeken is dus

den Gouverneur destituut de Maleidse gemeen„

te daar meede dienst te kunnen doen

§ 26.

Het mankeerd aan geene middele en weegen zo bij Gouver„

neur als Predicanten om het Cerams Christendom in het waar

gelooff op te leiden maar het gebreck aan kleenen groote vraagen

boeken verhindert den voortgang en het zo hoognodig onderwijs

van de Jugt, bij onthet van welke men van de goede poginge de beste

verwagting heeft, te meer daar alle de schoole op Ceram van kun

dige en ijverige zeermeesters voorzien zijn, die haar teegenswoor„

„dig behelpe met een enkeld blaadje uijt een vraage boek off ook wel

de kinderen uijt het Hoofd best mogelijk de Eerste beginsele te lee„

ren, waarom Uw Hoog Edele groot Agtb: gebeede zij van dog in

het gebreek aat over de gantsche Provintie groot is door een

zuijme uijtsending van gewaagde Maleidse vraageboek

„jes te wille voorzien.

§ 27:

opebeurt, waar toe ook de Gouverneur

van Sleuren het zine gaarne schijnt te

willen toebrengen, als voorneemens zijn

de de door Ds Scharf in ’t Maleijtsch

geschreeven wordende Bijbelsche

Historie ten zijnen kosten te doen

driekken

De beschrijving die de Ministers

van het Cerams Christendom geever

is zeeker allerelendigst, en het is

te hopen, dat door bekwame Leer„

meesteren en gepaste vermaningen

en aanmoediginge, hoedanige door

den Gouverneur reeds by Zy„

ne Hongij tot wtaren ge„

daan dezelve ten minster

van de eenvoudigste begin

„zelen van het Christendom

niet onkundig zullen blij„

„ven, waer toe wij den zee„

„gen des allerhoogsten over

het ijverig dienst werk der

beiden Predicanten en de

poginge der welmeenende

afsmeeken.

wij kunnen zeer wel berusten

in uw besluijt; om aan voor

Schreeve

mit

„ve

me

te

w