closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 28.

mits het voorgeeven van die bediende dat den Commandeur schrij„

„ver hem de obtinie van den schippers Titul toegesegd hadden, heeft

men hem een favorabele voordragt niet mogen wijgeren en zulx

te min daar hij de Comp:e reets Twintig Jaaren als opperstuur„

man gedient heeft en op s mans bequaam en er varendhei

niets te zeggen valt.

§ 29

26

schreeve Predicanten eeni

„ge meerdere verstrekkingen

en hoger huishuur toe te staan

daar hunne bijsondere ver„

„diensten hun dit waardig ma„

„ken, doch dat te extendeeren

tot alle Predicanten in de oos„

tersche Gouvernementen, is

niet soo zeer van onse goed

„keuring, en wij hadden lie„

„ver gezien, dat dit na mate

van derzelver meerdere of

mindere verdiensten telkens

wierd toegestaan

UE: hebben wel gedaan de

Ministers onder het oog te

brengen dat het Request

voor den Equipagie op zig,

zigter kulk had behooren te

worden van de hand geweezen

sonder het daer bij gedaan ver„

soek aan UE: voor te dragen.

Het schijnt ons uit uwe mis„

„sive van 5: November toe, dat bij

deselve geene zwarigheeden wor„

den demaakt om voor dit Comp

toir jaarlijks slechts een schip

te