closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

§7: Onder het Hoofdeel van

Scheepen en vaartuijgen moeten

wi uw Hoog Edelens in de eerste plaats bedeelen

dat ons van Banda, eerst de Fatale tijding is toege„

„bragt wegens het voor bij drijven van het schip de

vriendschap, dog naderhand hebben wij uijt der

ministers letteren van 25: maij met vreugde ont„

waard, dat dien bodem nog van Aroe was opge„

Het schip de vriendschap laat

op Banda gekomen.

„daagd; wij hebben te dier tijd ook ontfangen uw

Letteren

Hoog Edelens g’eerde„ van den 18: Januarij E: E:,

met meerder leetweesen is het, dat wij de ter houw

koming op Bouro van ’t Schip de Zilvere Leuu„

en de zilvere Leeuw na veel stuk

„kelens te Bouro vervallen.

moeten communiceeren, dit schip heeft, 13: Etmaalen

voor deese Baaij gesworven, sonder deselve door de

vehemente teegen stroom te kunnen beseijlen; al aan„

„stonds zonden wij lostsen na het zelve, en bij in„

„formatie, dat die kiel gebrek aan waater had, de„

„pecheerde wij de Chialoup de Batavier, met 13:

leggers drinkwaater, tot assistentie, dog dit vaar„

„tuijg gedagte bodem opsoekende, vond denselven

op Boure bereeds ten anker gekomen, alwaar den

3: Maij g'arriveert is; wij Resolveerden op den 19:

daar aan, de scheeps overheeden aanteschrijven,

ordre aan de overheeden gegeeven

om de houtwerken op Bouro aan de wal te schee„

„pen, de militairen voor Banda gedestineerd her„

„waards te zenden en de Papieren voor dat Gou„

vernement op te eijschen, om deselve over Ce„

ram