closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dien kiel niet binnen de Ambonse„

Baaij te brengen geweest zijnde

zal te Bouro gelost worden

om voor t eindigen der oostmous„

son van daar te vertrekken.

58:

de gebreeken aan ’t Buijten Leeven

best doenlijkst verholpen.

§9:

zo mede die aan ’t scheepje a

Jonge orangeboom

„ram een spoedidig adres te besorgen; onder re„

„commandatie aan gem: overheeden, ons pertincnt

berigt te geeven, van de gebreeken aan gem: kiel, en

voor hoe lange ze gerandcoeneerd waaren, om in

’t een en ander te kunnen voorsien, te gelijker tijde

beveelende, de cognoscementen ons ten eersten toe

te schikken, ten eijnde de noodige maatre gulen te be„

raamen; Intusschen ordonneeren wij den Capitain van

het schip t Buijten Leeven en onsen Equipagiemeed

ter, om bij een berigt op te geeven, of geeven of er nog mo„

„gelijkheid was gem: kiel alhier te brengen, dan dit voer

ondoenlijk g'oordeelt werdende; zoo besloten wij op den

31: dier maand, dien bodem op Bouro te ontlossen, en

ten dien eijnde hebben wij alle de hier aanhanden

zijnde komp:s vaartuijgen, voor eerst g’emploijeert, ten

eijnde deesen bodem voor het eijndigen der oost mous„

song nog van daar te depecheeren; hoopende, dat

deese schikkingen, uw Hoog Edelens Goedkeuring

zullen meriteeren.

Het schip ’t Buijten Leeven bij visitatie bevon„

den zynde, veele reparatien noodig te hebben, is /: zoo

veel heeft kunnen geschieden:/ van dies gebreeken ver„

„holpen, het rapport van desselfs gesteldheijd, vereeren

wij ons UW Hoog Edelens onder de bylagen aan

te bieden.

Jnselvervoegen hebben wij het scheepje de Jonge

Orangeboom, op de betoogde nodsakelijkheid

van

aan 't wels

gedaan.

de Rappor

„treeding

gaan ovr

en daa

Did

Tai