closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de slegte gesteldheid dier bo„

men beschreeven.

§47:

de Javase Pitten zijn verdeelt en gepori

’t gebruik der boomen zal na ’t vertrek

der scheepen door een kundig tim„

merman nagegaan werden.

§40.

den af- of toeneemder winsten uijt de

Zagoe Bosschen, hangt af van eer

schraale of ruijme Rijst markt

§46

tot de uijtbrijding deselve word niet.

onbesogt gelaten.

moogen gedraagen. alhouwel het ons niet aangenaam

kan zyn, dat Hoogst deselve daar uijt zullen ont„

waaren hoe deplorabel het met deese Boomen ge„

steld is zijnde uijt die van ’t Hoofd Casteel en van Ma„

„nipa niets naamwaardigs tot timmerhout te kappen.

Intusschen hebben wij de van Java ontfangen Jatij pit„

ten verdeelt, om gepoot te werden en zullen eerlang na

de depeche der scheepen, wanneer de handen wat: ruij

mer zijn eenkundig Timmerman afsenden om de Ja„

„tij Boschen over al eens exact op te neemen en naauw„

keurig na te gaan wat uijt deese en geene tot gebruijk

zolde kunnen gekapt worden

omtrendde

agoe Bosschen moeten wij

een lijk melding doen, dat men op den toe of afneem

der winste wijnig of geen reekening kan maken, alsoo

zulx in ’t gemeen van een schraale of ruijme Rijst

markt dependeert

Wij laten niets onbesogt, om deese Bosschen door

aanplantingen uijt te breijden en de comp: daar

door de voordeelen meer en meer te doen genieten,

het eerste kunnen uw Hoog Edelens des behaa„

„gende zien uijt ons Resolutie van den 19: Maart,

waar bij Hilas hoofd Smissaert en den Sost„

„houder te Loehoe het noodige ten ernstigste

hebben

568.

V7

ove

Tee

welker

moet

agt