closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in„

46

zijn belast voor

55: lb: Vlees.

24: waxkaarsen

301: kan: bier Twee leeuwen en

7243: lb: rijst on aangesien den gesaghebber Daadelbeek met

die met hun versoek werden, over

geweesen

een afscheep briefje vertoonde dat de vaaten met wannigheijd

uijt het schip de vrijheijd ontfangen had, wij hebben hem des„

„halven ook aan Uw Hoog Edelens gerenvoijeert.

5 91:

Onsen Hoofd Administrateur vertoonde ons in onse Sitting

omtrent de over uijtgeleeverde goe„

„deren door de scheeps overheeden van den 11: Maij dat volgens de jongst ontfangene ordre bij

werdelucidatie versogt

de marginale dispositie op de Ambonse Negotie boeken

de A„o 1781:, de scheeps overheeden /: niet meer gelijk voor

heen:/ voor het meerder uijtgeleeverde op hunne soldij

reekening mogen gecrediteerd, maar direct in faveur

van ’t Comptoir generaal, al zulke goederen die zij booven

de gevalideerde procentos overhouden en aan de Comp:

leeveren, ingenomen diende te werden, zoo hebben wij

bevonden, dat deese ordre zeer duijster is, wijl men

den geheelen saamenhang van den text ontbreekt,

en maar alleen een gedeelte heeft, waar uijt men

den oorsprong dier ordre niet kan afleijden, en dus be„

„sloten w UW Hoog Edelens nader eerbiedig om, eluci„

„datie te vraagen terwijle wij intusschen bij het oude ge„

„bruijk en ordre gepersisteert hebben

S 92

Onsen Provisioneelen Eijsch voor A„o 178 /7.

Den Provisioneelen Eijsch gin„

sereert

bestaande in het volgende

Povisioneelen