closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dog men zal het mogelijk betrag„

„ten

§95:

de Particuliere handelaars ver„

„swakken.

en voor dezelve word een gunstige in

„tercessie bij den Edele Heer Javas

gouverneur versogt

896:

voor de voldoening van den Eijsch

word bedankt

en het ontfangene genoteert

zoo moeten wij betuijgen daar toe niet veel kanst te zien,

want zal er een jaar in vooraad in de Pakhuijsen zijn,

en zal men de nabuurige gouvernemente bij verlee„

gendheijd alsisteeren, aan kan zulks niet wel geschie„

„den, zullende egter al het mogelijke betragten.

Was het, dat de Particuliere handelaars het ver„

mogen hadden, deese Provintie van de benoodigde

Rijst te voorsien, dan konde wij ons nog met eenig

vooruijtsigt, tot de vermindering van den Eijsch

vlijen, nog deese van Jaar tot jaar agter uijtgaande

en verswakkende, zijn wij zelfs genecessiteert UW

Hoog Edelens aller oodmoedigst te solliciteeren,

om een gunstige intercessie bij den Edel Heer Javaas

Gouverneur, ten eijnde bij zijn Edeles reets zoo lan„

„ge beweese adjude, te willen continueeren, tot sou„

„lagement deeser arme Colonie

voor de gunstige voldoening van onsen Eijsch in A=o p=o

mogen wij niet af zijn UW Hoog Edelens onse ver„

pligting te betuifgen, insonderheijd voor het ruijm

onset van Rijst als hebbende

P=r het schip ’t Buijten Leeven ontfangen 250: hasten

100:

de zilvere Leeuw

150:

scheepje de Jonge Orangeboom.

500: Lasten

te saamen.

Buijten welke wij nog van Iava erlangd hebben

„verte

1.

voor he

Rijst