closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

e

„40

bij ontzet, gunstig bedagt te zullen wor„

den.

599.

de afreekeningen der in A=o p=o en du

Jaar aangetekomene Militairen

zijn niet ontfangen

de daar uijt te ontstaane gevolgen

in bedenking gegeeven en hier over

geklaagd

onder toezending van eenige ge„

drukte actens

over ’t besluijt tot de verstrekking van

volle gagie werd vergeeving versogt.

zijn geworden doet ons leet, te meer het werk daar door

zeer vertraggd werd; dan daar de eijgen verleegen hee

zulx niet toegelaaten heeft, moeten wij ons wel ge„

troosten, hoopende Egter bij ontset ten gunstigster

te zullen bedagt werden.

ten aansien der

Aoldij Boeken woden wij

Uw Hoog Edelens bedeelen, dat ons niet teegenstaa„

„de Hoog derselver gestelde ordre nog geene afree„

keningen der in A„o P=o alhier aangekomene dienaa„

„ren zijn geworden, en eeven zoo is het weeder geleegen

met de in dit Jaar g’arriveerde militairen; het welk

ons de vrijheijd doet neemen daar over te klagen

en uw Hoog Edelens in bedenking te geeven of hier

uijt geen quade gevolgen in ’t guarnisoen zoude kun„

„nen resulteeren, bij aldien er veele Europeesen waren„

te eer daar voorsz: soldaten volgens gedrukte be„

wijsen, op conditien in den dienst zijn genomen;

wij vinden ons derhalven beswaart en zenden on„

„der de bijlagen deese twee à drie diergelijke pa„

„tenten, ons door eenige militairen ter hand ge„

steld, over, en versoeke, uw Hoog Edelens

ootmoedig om vergeeving dat wij op den 17: Junij J: Lee„

„den hebben moeten treeden tot het besluijt om dee„

se menschen weeder toe te leggen het vol genot

hunner gage, alsoo deselve weijgerde langer

dienst te doen, of wel na Batavia wilde opge„

„sonden

3

„„

wel

het Be„

Comp

met

Abr

de ac

gag

spec

hoe