closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hoog Edelens het zelve onder de bijlagen aan te

bieden.

De Soldij Boeken na de ordre geconfronteert zijn„

§102:

de soldijboeken geconfronteert

„de, is bevonden dat de saldes te quaad behoor„

„lijk bij de nieuwe boeken ingenomen mitsgaders

de debiteuren ieder voor desselfs aandeel belast zijn,

Dog deselve bedragen meerder aan in A„o p: 1689

het meerder saldo te quaaddan

A=o p=o word met de reeden van dien ge„

noteert

11: 14: oorsprongkelijk uijt te ruijmen verstrekkin„

„gen ook weegens inlospenningen, dog principaal

door het niet ontfangen der soldij Reekeningen

van voorgem: militairen

Alles in het breede te zien bij onse Resolutie

waar omtrend men zig gedraagt aan

de Resol:

van den 28: 7ber: A=o p=o aan welke wij, om niet al

te uijt gebruijd te zyn, ons verder gedragen.

§103

Wij hebben egter niet ongemerkt mogen passeeren,

aan den Soldij Boekhouder is wegens

de fugitive een ordre gegeeven.

dat een fugativen affuijt maker bij de boeken

bleef voortlopen, en daarom is desweegen een

ernstig bevel gegeeven aan onsen soldij Boek„

houder ter setting van den 15: Januarij

§104:

de Correspondentien door ons

de Correspondentie met de mabaarige

gouvernementen onderhouden

met de nabuarige Gouvernementen onderhouden

zijnde, vereeren wij ons de Copia afgesondene

de gewisselde brieven gaan over

en ontfangene brieven uW Hoog Edelens aan

te bieden.

Te

n

Een

na