closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„minaire vreedens Articulen tusschen zijn majesteijt

den koning van groot Britlajen en Haar Hoog

Moogende de staaten Generaal der vereenigde Nee„

derlanden

De ministers deeden bij gem: letteren andermaal

§110

die ministers hebben andermaal ver„

versoek, om de geraofde Tannettereesen bij eenige

sogt om de geroofde Panettereesen te regt

te brengen

mogelijkheijd /weeder te regt te brengen, dog dit den

afgaand Gouverneur onder zijn Edelens laast ge„

dane Hongij Togt door de fourberijen van den

’t welk door de fourberijen van den Barg

das barger Fedder de keffing ver„

Bandas Perkenier Tedder, of liever protempore

hindert is

Bosthouder te kefsing, waar van hier na breeder zal

gesprooken worden/ mislukt zijnde, hebben wij aan

dat riquisit zoo min als aan UW Hoog Edelens

gevenereerde beveelen ten deesen aspecte kunnen

voldoen.

5111

De Javaase ministers hebben ons meede gelieven

van Java heeft men schrijvenserlang.

te verEeren met haar schrijvens, en wij hebben daar„

op g’antwoord ingevolge het aangeteekende bij Re„

het antwoord daar op en neevens

het selve den provisioneelen Eijsch

„solutie van den 14: Febr:r: L: onder toesending van Een

overgezonden.

Extract uijt onsen P=l Eijsch van benoodigtheeden,

in zoo verre dat gouvernement Conserneert

van Vreemde Natien in deese

van dreem de Natie valt met ue bedelen:

Provintie niets gehoord of vernomen zijnde, vinden

wij daar omtrend niets te bedeelen en gaan over

§113. Tot de Particulieren vaarten

Handel

4

J.

122

90

mit

pen

00

„tie

ne

ven hie

verlee