closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

54

over de voordarige faveuren de Var Handel waar onder UW Hoog Edelens

„ticuliere handelaars toegestaan

nederig bedankt

behaagden te remarqueeren, den matigen aan„

„breng van Reijst, waar door dat graan tot 70: Rd=s

per last gesteegen, en dat dit wel anders te wenschen

was; hoopen de dat in dit Jaar den aanbrengen

grooter en de Prijs laager mogte zijn, te meer daar

Hoog deselve de handelaars de voorjaarige faveu„

„ren hebben gelieven toe te staan, waar voor wij zeer

needrig aank zeggen.

Wij moeten uw Hoog Edelens tot ons leetweesen

§ 114:

mits ’t agterblijven van twee Chialou„

pen is men heer schraal van rist voorzien egter ter kennis brengen, dat door het agter blijven

van twee onser Chialoupen deese Provintie nog schraal„

der dan in A=o P=o van Rijst voorsien is geworden.

voor dat de Moussong verlopen was wierd de Rijst

dat graan reeds tot rd=s 85: en 90: in:

prijs gereesen

nog verkogt voor 60: en 65: Rijxd=s ’t last dogthans

is deselve al tot 85: en 90: gereesen, waarom wi

daar in ook zullen moeten voorsien

ƒ 115.

uijt de Justitieele Rapporten wegens de visitatie der

de visiatie van particuleere vaartuijgen

van hier vertrokkene vaartuijgen /onder de bijla„

g'observeert

„gen gevoegd:/ zullen UW Hoog Edelens des ge„

„lievende kunnen beschouwen dat wij de ordres ob=

serveeren.

§ 116: Den Chinees kokiko met een twee naste Chialoup

ten hier vervallen Chinees Kokiko per missie

verleent om zijn lading te breeken.

van den meede Chinees Tjicaswoat Goante Samarang

de wil na Banda hebbende, en alhier vervallen

zijnde