closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten

10

57

§133 De Negorijen van Soelij, waaijen Poelehoe tot accoord

die van Soelij waijen Poelehoe

gekoomen zijnde, hebben weedersijdse contracten nopens

hebben nopens hun Limilen Con„

tracten opgerigt.

hunne limiet schijdingen en Landerijen opgerigt, gelijk

zulx ampel beschreeven staat bij onse Resolutie van 15: Ja„

nuarij en 1: Februarij.

Den 28: December A=o p=o bij het retouw der Corre Corre van

§134

die van Bonoa zijn met eenige

Ammunitie g’assisteert

Boano hebben wij die Eijlanders g’assisteert met eenige am=

„munitie goederen, dog Manipas Resident gelast deselve

bij zijn boekjes in te neemen.

Wij verseekeren Uw Hoog Edelens eerbiedig dat bij de aan„

§ 135

stelling van Regenten geduurende het bestier van den afgaand

bij ’t aanstellen van Regenter

is op de naaste en bequadmste gele„

Guverneur wel deegelijk gelet is op de naaste en bequaamste

en om daar in niet mis te lasten zijn Edele dikwijls de ge„

„slagt register op het secretarij zelfs heeft nagegaan en ord

altoos de stemme des volks gevolgt; het is dan ook een poinct

en daar in de stemme des volks

gevolgt

’t welk door den Heer aankoomend t welk met de naauwste attentie door den aankoomende

Gouverneur mede betragt zal wor„

„Gouverneur zal betragt werden.

den

NH: Den vreede en Kust op Ceram onder het hoofdeel van de

Hongij Togt zullende vertoonen noteeren

„wij hier maar alleen, dat de volkeren van Cerams bin

die van cerams binnen Cust ge

„ven blijken van Trouw welmienend„

„nen Cust en de meeste van de zuijd en Noord zeijde

heid

blijken van hun Trouw en welmeenendheijd blijven geeven

Op den 7: October A=o p=o quamen zelfs diverse Hoofden van

§ 137:

eenige hier in submissie geko„

quelemoerij keliwaroe kelitaij, quaaij en Kellebon

men en aangenomen.

aan