closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan Noekoe verkogt en hard nekkig weijgerende, om

de Negorijen Groot en klein Hottij

zyn bartnekkig gebleeven

uijt te komen, zijn wel eenigsints gestrafd, dog niet na

merites wijl zulx uijtgesteld is om, te zien of zij nog

in dit jaar tot in keer zullen komen.

§ 156

Waarde was beeter bedagt en alhier quam alles

dog waree in submissie gekomen

en in steede van den overl: orangk:

in submissie, men stelde in steede van den overleeden

een en Tjili Pattij aangesteld

orangkaij eenen Tjili Pattij aan, om welke de gehee„

„le negorij versogt.

557:

Hier ter plaatse ondekte men wat de Cerammers

dog zogenaamde Keffings Posthou„

der heeft den Eerammer belet met

weederhouden had met de beloofde hulpe tot Hottij

de beloofde hulp tot Hottij te komen

te komen, het waaren de in te werk gestelde gewelde=

„narijen van den zogenaamde keffings Posthouder

en getragt deselve de gehoorzaam„

Fedder die alles had aangewend om ’t geheele Ceram

heijd van Ambon te ontrekken

van onder de gehoorsaamheijd van Ambon te onttrek„

„ken en onder Banda te Brengen.

Dan dit een stoffe zijnde die een te ruijm velt voor dit

relaas zoude openen, hebben wij UW Hoog Edelens de

waar omtrent men zig gedraagd aan goeetheijt te willen hebben het overgaande Hongij Dag„

’t Hongij dag register en ’t g’insereert

vertoog

„register en het ter Resolutie van den 28: December

A„o p„o g’insereert vertoog na te zien, waar bij alles

in zijn omstande voorkomt

§ 158:

Barakit het welke de haramerkigheijd zelve al„

arakit en onderhoorige hebben

zig gesubmitteert.

„toos getrosseert heeft, is deese reijs meede tot submis„

„sie gekomen op een wijse di waarlijk meedeleijden

verdiende, want niet alleen deese groote versterkte

Negorij

01

i

ha

a

de

voli

ewila

gee