closeTerug naar inventaris

Transcriptie

manschappen en ammunitie nodig hebbende zullen

wij bij den Coppraal en 2: gemeene nog Twee soldaaten

voegen en aldaar plaatsen vier kannons van drie.

lb: ijzer.

Mila mede in goede gesteldheijd en ordre weesende

Hilais in een goede gesteldheid

zullen wij uw Hoog Edelens berigten dat de Sapoen

de Papoën hebben aan de hoek van

sial hun rolgespeeld

dit bij dut Comptoir A„o aan de hoek van Silil hunne

rol speelde.

Een afgesondene divisie uijt de vloot vergoeg al„

deselve door een divisie uijt de

Hongij vloot verjaagt hebben Bo„

nod taf gespoopt

selve schielijk dog in passant stroopte zij ’t Eijland

Boano af

Deese verrigtingen hoopen wij dat UW Hoog Ede„

men verhoopt dat het verrijte op

de Hongij zal g’approbeerd werden

lens goedkeure zullen wegdragen, terwijl ten vervol„

„ge nog noteeren, dat den hier voor aangehaalden

den Capitain Saniri, Penakahoe„

uijt de boeijen g’echapeert

Sanirij Penakahoe uijt de boeijen g’Echapeerd Twee

twee zijner makkers nevens een

van ’t volg van Jman Sarassa daar zijner makkers Fabaa en Hoeate neevens een der me=

in overgeeden.

de Complice van Jman Sarassa, Abor aldaar over„

„leeden zijn.

I

den Bandas perkenier Fedder Den 21: Januarij resolveerden wij in onse vergaa„

gaat in arrest over

„dering den Bandas Perkenier Fedder met de stuk

„ken ten zijnen laste ter dispositie UWer Hoog Edelens

over tesenden en wij latten hen dien volgende per de

Chialoup de Batavier in arrest overgaan.

§ 178:

Weegens het door uw Hoog Edelens betuijgd contenten

„ment

voor.

in A=os

betui

Cera

nat

de be

de F

voor ’t ge

trent

dank

om een

„gen zal