closeTerug naar inventaris

Transcriptie

llen

to1

voor ’t genomen genoegen en de

in A=o 1783: verrigte Hongijdank

betuijgt

Ceram op weinige Negorijen

na in aust

de bedugting blijft eenlijk voor

de Papoese Swerversen Noekor

§ 179.

voortgenomen genoegen om„

trent de Fortificatie werker

dank betuygd

om eens gedaan werk te krij„

gen zal het mogelijk betragt werden

64

ment over de in A„o 1783: door den afgaand Gouverneur

gedane Hongij, betuijgen wij onse verpligtingen kunnen

nu met genoegen melden, dat alles buijten Hottij en eenige

wijnige andere, Negorijen volkomen tot rust gebragt is, kon„

„de men nu maarde Papoesche Hoofd vlootjes uijt de vaar„

„waters houden, dog wij verwagten door de genoomen maat„

„reguls van Hoogst deselve met den nieuwen Tidors vorst

het beste, en het is den afgaand gebieder tot geen gevin„

„ge smerte dat hij Noekoe of geene van zijne vlaten heeft

kunnen magtig werden, niet teegenstaande alles hier

toe is gewerkstelligd wat magt en tijd heeft toegelaten.

onder de

t

Fortificatie werken en Gebau=

Wen hebben wij uw Hoog E:delens genoegen mo=

„gen ontwaaren over den voorraad van materiaalen

waar door de Ambagstlieden aan het werk konde

gehouden werden zonder merkelijke uijtgave; mits„

„gaders dat wij nog 50: handlangers afgedankt had=

„den en eyndelijk ook nopens de Compleete voltoogjing

der bij onse najaarse advisen vermelde gebouwen,

wij zeggen deswegen hertelijk dank, en verseekeren

Hoog deselve, dat wij alle het mogelijke zullen be„

tragten, om eens gedaan werk te krijgen; dog moe„

ten de comptoiren Hila, Laricque en Manipa

na de plans g'errigeert werden, dan zal daar mede

nog al wat sijd heen loopen.

den

30