closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hoog

65

tot

de reede van den voordraagt tot Edelens onsen voordragt, den inkoop van de in den weg„

de afbraake eeniger gebouwen en

het opgeeven van ’t kostende worden

„off tot belemmering van ’t Casteel staande huijsen, en Er„

beschreeven

ven als een kostbaare propositie aanmerken, en ons ver„

„denken van in attentie, om dat wij niet op gegeeven

hebben, wat deselve zoude komen te kosten en zon„

„der betooging der noodsaakelijkheijd; dog het zij ons

vergund daar omtrend te dienen dat vermits uW

Hoog Edelens de Hans en het berigt van den fabara

von waagner daar hebben, wij dus overbodig agtede

te detaljeeren de noodsakelijkheijd der afbraake, en

wat aanbelangd de versuijmde opgaave van het kostende

zulx is gemenageerd om dat naderhand bij den Jn=

„koop het Een en ander moest blijken.

§185.

Wij hebben als nu egter aan Hoog deselver ordres vol„

aan ’t laatste werd thans voldaan

„daan en deese huijsen en Erven laten opneemen door de

gecommitteerdens den majoor. Schneider den Fis„

„caal Haga den capitijn Lieutenand. OStrouwskij

en den Arth: Lieutenant Streck ten overstaan van den

cap=t van Geuricke uijt welkers berigt deesen verseld

blijkens overgaande berigt.

gaande UW Hoog Edelens zal blijken waar op de„

„selve getaxeerd zijn mitsg=s hoe verre ze ieder van de

Casteels gragt afleggen en dan nog dat deselve niet

kunnen blijven staan.

§ 186.

In dit berigt moeten wij berusten en uw Hoog Edelens eer„

op fundament van ’t welke den

in koop word voorgesteld

„biedig voorstellen den inkoop van gem: Huijsen en

tegens

Erven, de getaxeerds prijsen

8

het huijs van den koop,

Eg: H: Het Huijsen en Erf van den koopman en faparouas

„man Bethis bequaam tot een

wooning en Pakhuijs

Hoofd