closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hoofd Beth: denken wij egter dat zoude kunnen blijven

staan tot een Equipagie meesters wooning en Pakhuijsen

waar toe wij het selve UW Hoog Edelens proponneeren

zijnde het onse erragtens beeter dat het Touwwerk, Theer

eenige reedene tot die propositie wor„

den aangehaald

Tick, en Harpuijs, buijten dan binnen het Casteel ge„

„borgen word het welk bij brand al te gevaarlijk is.

1188:

Mits het Transport van ’t gouvernement ook be„

„dagt geweest zijnde om na de ordre door gecommitteer„

de Fortificatien en gebouwen

„dens de Fortificatie werken en gebouwen te laten

zijn opgenomen

opneemen, en het berigt daar van eeven als het voori„

„ge door gemelde gecommitteerdens.

Op den 11: Maij ingekoomen zijnde, bevrijmoedi

en het berigt gaat over

„gen wij ons het zelve uW Hoog Edelens in

eerbied aan te bieden Terwijl ons daar aan alme„

„de gedragen

ƒ189:

De Militairen in den wapen handel steeds g’oeffent

de Militairen zijn in den wapen

handel geoessent

wordende, hebben wij den Majoor Schneider aan

uw Hoog Edelens g’Eerde ordre bij een berigt dis„

de opgave van ’t kostende dor Mon„

tinct op te geeven, wat de montheerings komen

theerings en wat daar toe benodigt

is den Majoor schneider gedemanteerd

=kosten en wat hij tot deselve benoodigt heeft.

Hier aan op den 11: Maij voldoende bij een schrifte„

„lijk Rapport bieden wij het zelve UW Hoog Edelens

het daar van gedient Rapportgaa reverent aan, zullen de daar uijt blijken, dat de

over.

Montheerings voor de gemeene man alhier ver„

„strekt worden, ieder teegens vier Rijxd„s wat tot het

maken

de toegele„

den majoor.

dag der oi

onder Cau

deert.