closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die weder op vrije voeten gesteld

in ’t onlos geld aan de Familie

ter vergoeding opgelegt

§197:

de wegen, bruggen en brand gereed„

schappen zijn gevisiteerd

ten op zigte der laatste ordre ge„

steld

mitsg=s tegen ’t moetwillig ver„

waarloosen of absent maken der

Brand, Emmers de dubbelde ver„

goeding gestatueert.

8.

in ’t nieuwe brandspuijt huijsje is

een spuijt en toebehooren geplaats

en den Capt: van Guerixke als

brand spuijt meester buijten ’t Castee

benoemd.

§.149

over ’s Comp=s boeijen huijs een andere

cipier gesteld.

67

„la, die zig bij ons adcresseerde en vertoonde dat hij een vrij

gebooren Jnlander zinde, ongelukkig door de Papoen

geroofde geworden en vervolgens verkogt en in slavemnij

geraakt was.

Wij resolveerden; om dien Jnlander op vrije voeten

te stellen, de Bandas ministers te versoeken, om

ons te bedeelen voor wat prijs hij was ingekogt en

zijn Familie dit geld te laten rembourseeren.

Den 28: December de weegen, Burggen Brand„

„spuijten en dies gereedschappen gevisiteerd zijnde,

hebben wij bevonden, dat met de Brandgereedschap

pen wat zorgeloos wierd omgesprongen, waarom

wij de administrateur oraonneerde daar voor beeter

zorge te dragen.

Wij Statueerden dat de geene wiens brand Emmers

moet willig verwaarloosd of absent bevonden wier„

„den, deselve met twee kapitalen advans zoude vergoe„

„den.

En wij plaatsten in het nieuwe brandspuijt huijsje be=

Tijden het quartier Een brandspuijt met dies toebehooren

terwijl den Capitij van Geuricke als Brandspuijt

meester buijten het Casteel benoemd wierd.

Den 4: Januarij plaatsen wij in sComp: boeijen huijs

een ander Cipier of in steede van den Chirurgijn Cor„

„helis