closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„nelis Casper, den Corporaal van ’t quartier Leen„

„dert Jordaan denkende hier door het meenigvuldig

het echapeeren der gearresteerde schapeeren van de gesecureerdens voór te koomen, dog

word aan de slegte fituatie van ’t

dit eerder aan de slegte situatie van ’t standhuys dan

stad Huijs toegeschreeven

aan het opsigt toeteschrijven zijnde moeten wij ons hier

in getroosten.

1200.

Op het versoek van den Land Raad hebben wij een boe„

tegent in arrest op zenden van onschul„

te gesteld van twee maanden gagie voor de Hoofden

dige getuygen is voor de Hoofden der buij„

ten comp: een boete van Twee maanden

gagie gesteld

der buijten Comptoiren, die getuijgen sonder schuld in

arrest neemen, houden en oversenden, het welk een har„

„digheijd is, die absolut dient geweerd te worden.

In eenige Blokken deeser stad andere wijk meesters ge„

62

de aanstelling van eenige wijkmeesters

steld zijnde, noteeren wij zulx alhier ter loops

§ 202.

Als mede de visitatie der Protochollen, Jnsonderheijd

en de visitatie der Prothocollen genoteerd

bij overgave der secretariaaten van Justitie en Land

raad.

§203:

Den 8: Maart versogt de Chineese weduwe van Be„

een gebanne slaaf aan zijn LijfMeestere

gerestitueert

„goanko, om een haarer gebanne slaaven van Bouro

te rug te mogen erlangen, en zulx accordeerden wij om

goede reedenen.

㤠204:

Den andere Chineese weduwe van Liseki versogt, om

een stuk Land van den fideicommissairen

band ontheft

een stuk land van den fidie Commissairen band te ont„

heffen, en zulx te mogen verkoopen, het welk wij meede

om suffisante reedenen permitteerden.

Pij

deolu„

het 20

Acte van

rent G

Eerst

mde ala

an Cang

den aren

offen steller.

Caparon

iede