closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68

§205: Bij Resolutie van 14: April blijkt dat de olitijten

de dulijten aspepate

door gecommitteerdens in twee kelders behoorlijk af„

„gepakt zijn als 25: lb: Olij coelij lawan en 25: d=o kajoe=

„poetij.

5200.

De weduwe van den Manipas Resident Tledstijn

het zegul en Expeditie gelet van de

Acte van den overl: Manipas resi„

rent gleidsten word te ruggeree„ deet als doen mede instanstig versoek, om van de beta=

kent

„ling wegens het aangereekende zegul, acte en Expedi=

„tie geld tot rd=s 25:, 24: mits haare armoedige omstan„

„digheeden ontheft te mogen werden, het welk wij wel

hebben moeten toestaan, alsoo de man nog pas

on de daar bij beschreevene reedenen

vier maanden in den dienst geweest zijnde, is komen

te overlijden, en zijdoctarm is, weshalven wij UW

Hoog Edelens bidden dit in gunstige aanmerkingte

willen neemen en ons te vergeeven dat wij de voorm:

Rijxd=s 25: 24: weeder hebben te rug gereekent.

520

Wij approbeerden op dien dag ook een Notul der door de

den Conferentie Nvotug g'eaprodeerd

gouverneurs met de Jnlandsche hoofden gehoudene

conferentie op den 9: bevoorens.

Den 11: Maij versogt onsen Secretaris Bourghelles,

8208:

en Saeretaris de Boringhelles voort

^ der

om voor zijne moeijte wegens het effen stellen der

offen stellen, dea Positive ordres van

Saparoua en Manipa 25: rd=s voor

Positive ordres voor Saparoua en Manipa gesala=

ieder Jaar toegelegd

„riseert te werden en wij leijden hem voor ieder

Jaar 25: Rijxd=s toe, om door de gemagtigdens van

den overleeden koopman Cruypenning en de erfge„

„naam van den Boekhouder Knop voldaan te wer„

den

Een