closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

2

5209.

en oud groen lakens Tafel kleed ten dienste on

een oud tafel kleed verneetigd

„ser vergaadering, voormaals gebesigd door de Moi

bij na vergaan zijnde en de Comp: nietsgekost heb„

„bende heeft men in zee Laaten werpen.

§ 210:

Het Eijland Boano hebben wy ook in steede van

Bonoa van een armbus in steede van

de door de Papoen geroofde voorzien

de door de Sapoen geroofde armbus van een andere

voorsien.

§ 211:

Wij zullen dit Chapiter nog vervolgen, met den

in de collegien zijn geen veranderin„

gen gemaakt als alleen in den land vaar

staad der Colligien die geene veranderinge onder„

„gaan hebben, zijnde in den Landraad alleen eeni„

„ge jnlandsche hoofden die andere vervangen

hebben g’introduceerd.

§212.

Den kerkenraad is door de komst van D=s So„

den kerken raad door de komst van D=o

Tommersdijk vermeerdert

merdijk vermeerdert, en wy moeten UW Hoog

delens op het humbelst en Seederst bedanken

voor welkers toeschikking humbelst word

dank gesegt

voor de toeschikking van een derden Leevaar,

terwijl wij met genoegen melden de ijverige vol„

veerdigheijd van D=s Snetlage en Feije in ’t werk

des Heeren

§ 213:

Den laast gem: heeft zijn proef en Jntree Predicatie

d=s Feije heeft zijn proef en in treepredi„

„katie in ’t maleids gedaan.

bij de maleijtsche gemeente reeds gedaan, en wij sol=

liciteeren UW Hoog Edelens groot gunstige goed„

keure wegens onse dispositie voor het zyn Eerwaar„

den zelven het gewone douceur toegeleg„

„de toegelegd douceur van ƒ 500: 's Jaars.

De

en

verst

eenige sch

andere als

nomen wi

twee int

het a

versoe

hannes

gag.

Von