closeTerug naar inventaris

Transcriptie

log van den M=r Knegt der groofsmee„

n Fink zag men zig gaare ont„

agen

5243:

de in dienst aangenome aangetee

kent

73

dat wij insonderheijd de Ambagstlieden wijnig tot een lan„

„ger verblijf schynen te animeeren en zulx met den gew:

meester knegt der Grofsmeden Johan Jacob Fink niet

moet geschied zijn, wij betuijgen UW Hoog Edelens opregt,

altoos hier op bedagt te zijn geweest, insonderheijd om„

trend zulke Luijden waar van men goede dienst kon

hebben, dog dat wij den gem: Fink liever zagen vertrek

„ken aan langer blijven kenne wij gaaren, want hier door

raakte wij van een onrustig mensch ontlast, die het volck

op de winkel, en zelfs zig niet ontsag zijn vaader en

moeder te mishandelen, daar bij een een dronken broe„

„der was, die zig aan gevoelige correctie maar zeer

wijnig bekreunde

Thans zullende verslag doen van onse bestellinge zoo

hebben wij de Eer UW Hoog Edelens te communicee„

„ren dat wij in dienst teegens de gewoone besoldingen

hebben aangenoomen.

13: Soldaaten

1: Mattroos

2: Handlangers bij de Arthillerij

1: Jong Chirurgijn

7: Soldaten aan de Ten

6: omloopende Leermeesters

1: Zoldaat aan de Chirurgie

2: roerslotemakers

3: Huijs Timmerlieden

2: grofsmeeden

Dog