closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Us

er

mes

ter

eng9

U9

74.

§250:

Den Jong assistent Jacobus Abraham de Bour„

Ven =l Assistent J: A: de Bounghele

tot boekhouder g’arronteert

„ghelles reeds twee jaaren den dienst als geswoore

Scriba ten Comptoir Saparoua ten genoegen waar„

„genomen hebbende is tot Boekhouder g’avanceert

§ 257

Den Pakhuijs op ziender Hendrik karre„

ten Pakhuijs op zinder karremans op zijn„

versoek op een der schrijf Comptoiren ge„

mans door hooge jaaren niet meer in staatzijn„

plaatsten zijn dienst onvervuct geloten

de, den last te dragen hebben wij mits daar toe

versogt op eene der schrij comptoiren geplaatst

en den dienst overvuld gelaten.

§252

De beijde Boekhouders Cornelis Hendrik van

de boekhouders Capelle als Eerst gesw:

Clercq en Mazel als secretaris van

Capelle als Eerstgeswoore Clercq van Politie en

Justitie en landraad van dienst

verwisseld

Elias Mazel als secretaris van Justitie en Landraad

ons versogt hebbende, om teegens elkanderen van dienst

te mogen verwisselen, hebben wij daar in bewilligt,

^daar

den eersten na alse desident van

dog den eerstgem: is mits het overlijden van Manipas

Manipa aangesteld

Resident Robbert Egtbert Gledstijn op den 15: Ja=

nuarij aangesteld als Resident van Manipa

§253: In zijn steede benoemde wij weder tot secretaris

mitsg=s weder in dies steede benom den

van Justitie en Landraad den Assistent Carel God=

Assistent Hindernith onder be„

vordering tot boekhouder

lieb Hindernit onder bevordering tot Boekhou„

„der

ƒ5

3259

Den Perdewaak Peter Meijne versogt ons op: den

den Derdewaakt Meijne gepermitteert

zig aan de Particuliere vaart te begee„

19: Maart met stilstand van gage: voor eenige

ben.

tijd aan de Particuliere vaart te gaan en zulx.

permitteerde wij hem gewilliglijk:

Dog