closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

2

5255

Dog het versoek van den krankbesoeken Barthoa„

het verzoek van den krank bezoe„

„ker Bartholomcus Jansz: om ver„

neus Jansz: om verhooging van gagie weesen wij

hooging in gagie ontsegt

wij ter Sitting van den 14: Februarij om reedenen

van de hand

§256:

Mits het groot gebrek aan Ambagstlieden changeer„

drie soldaten tot ambagtslieden

gechangeert

„de wij drie soldaaten Twee tot groffmeeden en Een

tot kooperslager.

Dog een dito tot huijs Timmerman gechangeert, heb„

een h=s Timmerman weeder tot

soldaat gedegradeert

„ben wij om sijn liederlijk gedrag weeder tot soldaat

doen overgaan.

§257

n een soldaat aan de pen Bartholomeus Eras„

den sold=t aan de pen Bernardt

is tot J=o Assistent bevordert

mus Bernard mits zijn lang jarige dienst op de

schrijft Comptoire hebben wij tot jong Assestent

gevordert.

§ 258: Alle verrigtingen voor welke wij UW Hoog

voor de gem: verrigtingen word

een gunstige approbatie verzogt

Edelens groot gunstige approbatie imploreeren ter„

„wijle wij ons nog bevrijmoedigen Hoog deselve eer„

„biedig tot de Approbatie voor te dragen

zo mede voor Cappelle als Resident Den P=l Resident van Manipa Cornelis Hendrik van Capelle

van Manipa Mazel als eerste Clercq

en Hindemith als secret=s van

Just: en Landraad

Eerste Clercq van Politie Elias Mazel en

secretaris van Justitie Carel Godlieb Hindemith

De onderkooplieden Bangeman en Bernard door

§ 25

de onderkooplieden Bangeman en

Bernard zullen bij gehegentheid

uw Hoog Edelens herwaards gesonden zullen wij bij

g'emploijeert werden:

voorkomende geleegendheijd emploijeeren, dog Ber„

„nard

dog den

den koe

nog iu

van

leeden

en ’t ge

die alle

rust

voor

Java

deselv

vaver