closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eer„

Telle

100

36„

14

75

dog den laasten is alleen aangekomen Navel is maar alleen g’arriveert, bevindende zig Bange=

„man nog op Banda.

„260

Den koopman van Rossum die van Maccasser Zou=

den koopman van Rossum is

nog niet opgedaagt

„de overkoomen is tot heeden mede nog niet op gedaagt

en zoo wij vernomen hebben, zoude den selven van

daar na Batavia gaan

8268

De Gegagieerdens van welke eenige overleeden zijn,

van de gegaieerdens eenige over

leeden

zijn egter toegenomen met de volgende Persoonen.

en ’t getal met eenige vermeerdert

Een Mattroos Hendrik Kool

Twee Corp=l Benjamin Schols, en Jan Scherpe,

Twee Cannoniers Pieter Kapiront, en Michiel

Krijters

Een soldaat Jan Duijf

Een steenhouwer Michiel Perie of zeeven in ’t

geheel alle na het reglement gedient, en ruijm de be„

„paalde jaaren berijkt hebbende; smeekende nevens

die alle de continuatie hunner

rust gagie verzoeken

de overige om de continuatie hunner Rustgagie

§262

de

Bannelingen vorderen dat wij uw

voor het gunstig der 7: gebanne

Javanen dank gezegt

Hoog Edelens voor af dankseggen voor het gun„

„stig gepermitteerde, aan de alhier gerelegeerde 7: Ja=

„valanen, welke thans excepto eenen genaamt Nollo

de wongso die alhier getrouwt, kinderen heeft, en

deselve excepto Nollo dewonso

varen over

onder de moorse Burgersg'enrolleert is per ’t schip

’t Buijten Leeven overvaaren.

Een