closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kort daar op de 1loot met 17: schooten uijt de Laijbaij gesalueerd en

van de Admiraal bedankt met 7: d=o wordende met een voordeelige

wind uit den L:d oosten de Cours direct na Manipa gesteld wanneer

na 't middagmaal het Laricques Hoofd van Hamel Zijn afschrid

gekreegen en den wel Edele gestrenge Heer Admiraal alle

voorspoed en Legen mitsgaders een geluckige reis en behouden

retour toegewenscht hebbende vertrok den zelven na zijn Comptoir,

salueerde van zijn orembaij de vloot met 17: en wierd van den Admi

„raal bedankt met 9: schooten

Des avonds het Eijland Manipa genadert zijnde zag men aande

hoek Lela een groot vuur mitsgaders wat verder het strand langs

tot aan ’t Comptoir met ligten voorsien en liet de Corlorre van

Bonoa en eenige van de vloot te half neegen uuren na ’t gedaa

ne Zein van den Admiraal bij het Eijland Toebang de dreggen

toegaan terwijl de andere door de vehemente stroom die om de

W: liep in gevaar zijnde van alle aan den anderen vast te raken

genoodzaakt wierden een goed heen komen te soeken en dus geheel

verspreid tot zelfs voor bij ’t Comptoir te ankeren

De Pantjalling Delft onder den gezaghebber Lourens Pietersz:

die tot Transport van den Eerw: Heer D:s Snethlage na Bouro, Bo„

noa en Manipa ter verrigting der kerk en school visite had gedient

lag hier meede ten anker: komende eeren voor 9: uuren den Ma„

nipas Resident Hedstein per orembaij aanboord, den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal Complementeerende met Hoogst deselfs

arrivement met versoek dat zijn Edele hem geliefde te vereeren met

op zijn Comptoir aan te koomen, dog zijn wel Edele Gestr: een wirnig

indispoost zijnde gaf denzelve te kennen deesen nagt aanboord te

zullen vertoeven, waarna gem: Gledstein na het nuttigen

van eenige glasen wijn, zijn Compliment afgelegd hebbende

weeder na zijn Comptoir vertrok

Maandag