closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Noord Cerammers het bestier voor de Regenten zorgelijk maakte, waar na gem:

Sawaijs Radja eenige soopjes genuttigd hebbende voor uijt na zijn negory vertrok„

de vloot intusschen tot op de hoogte van Roemasokat gevordert zynde Zag men

de Chaloup: Balavias welvaren voor saleman ten anker leggenen quam de

gezaghebber van de Pantjalling Delft Louirens Pieters aanboord van detor

Corre Bonoa, aan den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal Berigtende dat hij met

zijn onder hebbende Kiel op welke alles wel en in goede ordre was geene ont„

moetingen heeft gehad sedert zijn Jongste vertrek van Manipa, en ter rhede

Sawaij voor Anker lag, latende de vloot des namiddags te vier uuren na

het gedane ziin van den Admiraal de dreggen aldaar op 7: vaam water

toetjaan, wanneer Manipas Resident Eledslein den sergeant en gepro„

gedteert Posthouder Schuts met den Radja van Saway en des laatsten

vader den ouden Radja zo meede den Jongst van Manipa herwaards gekomen

„ne orangkaij van Hatiling Latoelorij den wel Edele Gestr: Heer Admiraal

kwamen vergelukken met zijn Edele arrivement te deeser Rheede, de drie

laatste teevens berigtende dat die van Saleman Hatuwe en Passanea

bereiden geneegen waren op hoop van pardon voor derselver uijtwijkingen zig

te submitteerer, dat de voornaanste belhamels en opgeworpen Hoofden en voor„

gangersken hadden g’absenteert, zynde den orang kay van Passania Hala„

sane, den door Noekoe aangestelde Radja van Sawaij Harimauw Iman

Saleman Aripessij, kohil en Massapauw van Hatoewe; dat deese hen

eerst alle na Hatiling hadden begeeven, door den eersten of Halasane de

koppen van Gerrit tooning en drie Christen Benoers meede genomen

waren, dog na dat de Papoen Hatiling afgebrand en Massapauw met ver

„le andere geroofd en vervoerd, zij hen met den gedemoveerden orangkaij van

die Negorij bij de Rivier Sarpoelij tusschen Hateleng en Hottij nedergezet had„

den met derselver aanhang, zo dat den presente orang kai van gem: Ha„

liling Latoelorij Zig tans van volk ontbloot vond en ingevaar was van

door die uitgekene vermoord te worden: hier na eenige Liqueurtjes ge„

nuttigt hebbende vertrocken dezelve weeden na de wal, den Resident Red

stein na Zijn orangkaij, en Schuts na de Pantjalling Delft

Terwijl nog deesen avond om agt uuren van de Expeditie retourneerde den

Lieuitenant Berner aan den wel: Ed: Gestr: Heer Admiraal rapporteerende

dat hij met zijn bij hebbende magt de rivieren Kra, weijloeloe en wepeta

had