closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de noodige Materialen voor een nieuwe Sawaijse Post, zoo het aunleggen

van dien de intentie was, in gereedheid te brengen terwijl de door dezelve in„

gebragte verschoningen en g’opperde swarigheeden door den ouden presente

Radja van Sawaij voor ’t meeren gedeelte wierden bevestigd; waar op den

wel Ed: Gestr: Heer Admiraal deselve eerst voorgehouden hebbende, hoe

dwaaslijk zij hen hadden g’exponneert, zig zelven met vrouwen en kin„

deren voor altoos ongelukkig te maken, dewijl Noekoes handelingen opt

hoogst zo lang als den zelven in ’t leeven bleef duuren konden, daar's

Comp:s magt en gezag bestendig bleef, en dus in staat was zijne vijanden

te bedwingen en muitelingen te kastijden, vervolgens hen in submissie heeft aan„

genomen met ernstige recommandatie dat zij voortaan hen niet meer tot zulke afwijkingen

moesten laten verleiden, dewijl andersints hen zulx tot een onherstelbaren val

zoude brengen waar na zijn wel Ed: Gestr: aan de Alphoeren Zo Radjas Ca„

pitainen als andere voornaame onder dezelve diverse geschenken uit deelden

bestaande in Parrings, Patolas en veele neurenburger waren, teevens door den

Dispencier 10: kann: Arak aan hen latende rondschenken om die woeste vol„

keren meer en meer aan de E: Comp: te verbinden, waar over deselve als uijtgela„

„ten van blijdschap hen ook aanboden en aannamen het haare meede te zul„

„len contribueeren tot een spoedige oprigting van de nieuwe Post waar toe Een

Edelen Heer Admiraal hen alle te kennen gaf, de noodige Militairen Ams„

munitie en wapenen te hebben mede gebragt, waar over dezelve andermaal

hun blijdschap te kennen gaven, en na vervolgens op hun landswijse zijn

wel Ed: Gestr: te hebben gesalueerd naar Landvertrocken met de Capitain

Weijloeloe hier vooren genoemd, wordende heeden ook door welmelde Edelen

Heer Admoraal met de Hongij Raad op het ingekomen goede getuijge

nes tot Radja van de Alphoerse Negorij Roemasokat aangesteld den Capi

„tain Sahoetan in steede van dies onder broeder, den overleeden Radja Sa„

wale waar van hem ter stond ook een Acte is verleend

Terwijl almeede op het goede getuijgenis van den present en oud Radja van Sawaa

provisioneel tot orangkaij van Passanea insteede van den gevlugten Ha„

lasane is aangesteld den daar toe van geboorte gewettigd zynde Tomotie,

met toesegging aan den zelven, dat zo wanneer het goede getuigenis voor

hem A=o aanstaande inkwam dat hij zig door een getrouwe aankleeving aan

de