closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan

25

de E: Comp: die eere trapwaardig had gemaakt, hem als dat een Acte en

rotting zoude worden afgegeeven.

Den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal heeden ook aan den Manipas Resi„

dent Gledstein en Sawaijs Posthouder Schuts de noodige ordres tot de

erectie van die Post gegeeven hebbende onder ter hand stelling van een door

den Arthillerij Lieulen:s streck geformeerde grondteekening, ordonneerde

zijn Edele tevens de gezaghebber van de Pantjalling Delft Louvens Pieters

met dien Bodem aldaar zo lang op Brandwagt te blijven leggen tot de vol„

tooijing van die Post, en daar na zijn rijse na Amboi voort te zetten, la„

tende ook voorts vervaardigen Een Instructie voor den Sergeant Schuts

in zo verre de Post Sawaij betreft, die den zelven ook is ter hand gesteld,

met ordre van welm: Heer Admiraal om hem daar na stipt te regulieren

Woensdag

den

10:e November Met den dageraad zag men aan Landeen ontelbaar getal zo

strand volkeren als Alphoereesen reeds bezig met de oprigting van de nieu„

we Post die op gisteren tegen den avond door den Arthillery Leeuten: Streck afgestoken was.

Den wel Edele Gestr: Heer Admiraal onpasselijk zijnde, wierd des smorgens zijn

Edele Berigt dat deesen snagt Agt Tapoese Cortorren uit Zee tusschen de see„

ven Eijlanden door, na de vaste wal waren overgestooken weshalven zij Ed: ter„

stond Een divisie uit de vloot; van Agt groote Cruijs Ovembaijen af depecheerden

onder Commando van den vaandrig Pieter Hoekens met ordre aan den„

zelven om die rovers zelfs tot Lissabatta op te zoeken en ten dien einde de

bij hebbende kleine orembaijen digt onder de wal te laten scheppen mitsg:s

om bij ontdekking dezelve te bemagtigen en daar na de vloot na Haliling

te volgen, zendende zijn wel Edele Gestr: insgelijks den vaandrig Heins

met vier Cruijs oremb:s en ordre om buijten de Eijlanden om te scheppen mits„

gaders dezelve te visiteeren, dewelke des nagts weeder in de vloot geretourneert zijn„

„de op.

Donderdag den 11:e d=o des smorgens aan den wel Edele Gestr: Heer Admiraal Rapporteer„

de dat hij de Eijlanden Exact gevisiteert dog niets ontwaard had, de Regenten

wierden op heeden door den wel Edele Gestr: Heer Admiraal gelast hen van

suffisante Cruijs ovembaijs te voorsien, te weeten Sawaij Saleman en

Romolat Een, Bessij en Passanea, ben, en Hatuwe met Hatiling meede

Een