closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

hun alle bij een versamelt, alle welke gedoentens ik van alle d’ gesament„

lijke Cerammers hebben verklarings geligt om uwel Edele agtb: de

waare zaak te demonstreeren; hebbe de eere te melden uwel Ed: Agtb:

is b'reeds berigt door de Heeren Parringauw en Constantz: wat en hoe„

danig gem: kanna kanna bestaat, hij nu onlangs van Amboi

g’retourneert zijnde, heeft meest alle d’aards vijanden van dE: Comp:e

soo van Ceram Laut als kelloe &:a bij een versamelt en vier dagen

agter een boeg met Jnlandse musuk en heekel liederen op Iman sa„

rassa kapitain Keffing en mij geschimpt, en voorts aan alle d’ Ceram„

„mers laten boodschappen van geensints aan die van Banda te luijsteren,

en dat den Heer Gouverneur van Ambon hem heeft qualificatie gegeeven,

om mij maar te kappoteeren, alle welke dingtalen ik mij in’t menste heb

ter herte genoomen, tot nu eergisteren zijnde in woensdag dat hij kanna

kanna de Silaijelrse slaaf welk bereeds aan uwel Ed: Agtb: hebbe

goffereert, heeft laten op vatten en voorts mijn seroe waar in mijne

schilpadden zijn, heeft willen om verhaalen dog door ’t volk van Coewaij

belet door alle deese schijndimmers klaarlyk, dat hij kanna kanna

finaal mij taxtede, om maar actie te zoeken, alle deese zaken en minag„

„tingen vernomen hebbende, ben ik met nog eenige marijnen na gen:

negorij Kellenbrowa b'geven om na de reeden van Zyn gedragte infor„

meeren sonder dat wij in ’t allerminste op iets sijn vermoedende

geweest :/: deese negorij leit een pistool schoot maar van de kampong van

Iman Sarassa een Snaphaan Schoot van Keffing/ en sodra wij bij

de bruten genadert zijn sonder d’ minste woord ofte weerwoord, kreeg

een van mijne marijnen gen: marcus een kap met een klewang op

zijn regter hand dewelke is gevolgt met wel 100: snaphaan Schooten,

uijt gen: negorij zijnde mijn lyf Jonge die pas 12: Jaren oud was vlak

voor zijn hoofd een kogel getroffen, die ook moors doed naast mij

is nedergevallen, en nog een onder marinen gen:t Alie almeede aan

zijn regterhand geblesseert en ik vijf blessuren, dog Goddank ligte won„

den ofte schrampschooten; een aan mijn linker arm een aan mijn

regter elleboog een aan mijn linker heupen een aan mijn regter

voed, hebbe dus met verlies van volk en gequetsten te ruggekeert hier

op hebben het volk van Capitain keffing en Iman Sarassa soo mede

’t volk van Kellewaroe Eisser en een gedeelte van koewaij’t selve willen

Wreeken

5