closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Op de Hongis Togt

vreeken maar hebbe hun afgeraden; op hoop van door Uwel Ed: Achtb:

satiffactie te zullen erlangen van alle welke bij fufficante verkla„

„rings kan aangetoond werden van meest alle d’ Keffingers; Nog wyder

hebben d’Ceram lauts volkeren hun vaartuigen in gereiheid gebragt

met bentings op d’ selve voorsien om alle d’ Ionken die na Banda

wel te belitten Een bebbe deese door behulp van d’ Keffingers en Iman

Sarassa door ’t volk van Iman Sarassa gen:t Moelie die den bes„

telder desen in G'assisteert met nog andere Cerammers, en drie van

mijn volk, bij nagt stil laten vertrekken na poelo Gesser om van

daar p:r een kleen vaartuijg na Banda te t'geeven; ter Comminica

„tie van ’t een en ander aan uwel Edele Agtb: birddende dus uwel Ed:

Agtb: aller oodmoedtigts dit bedrijf van hun op ’t scherpste te willen

gelieven te straffen alzoo ’t tot een seer groot schande van weegens

Banda en dE: Comp:s strekt, smeekende voorts om spoede

„ge ontzet, en tans ben ik gestrekt met 20: koppen Cerammer„

10: van keffing en 10 van Jman Sarassa Ik hebbe nimmer ge„

dagt min leeven te behouden maar ’t is de voorsienigheid dat ik te

danken heb voor min behouden d’Complement en het slot gedicteerd

den 19:' 8ber: 1704: /: was geteekent:/ J: G: D: Fedder.

Aan den Wel Edelen Gestr: Agtb: Heer

Ternardus Van Teuren.

Admiraal en veld overste mitsgaders Gouverneur en

Directeur der Provintien Amboina &=a &:a

Wel Edelen Gestrengen Agtbaren Heere

wij Gebruijken mits deesen d’ vryheid uwel wel Edele Gestr: agtb:

hier inne geslooten in alle verschuldigde eerbied te laten toekomen

p:r een expresse vaartuijg ./. peruculum mere ./. eene bandase ’sComp:

missive