closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

Djalaloedien, hen drien verhalende dat den te keffing posthoudende Ban„

„das Burger Fedder met den Iman Sarassa van I= Gisser een boos

voorneemen hadden gesmeed om welm: zijn Edele op een moordadige wijs van

kant te helpen, Dat Fedder ten dien einde zig van een Fistool zoude voor„

sien en den Edelen Heer Admiraal hem iets willende doen, hij het gesmeed

voorneemen in ’t werk zoude stellen met het Pistool op zijn Edele te

lossen: voorts dat gem: Djalaloedien hewerpres had versogt den wel Edele

Heer Admiraal daar intijds van te preadverteeren, ter voorkooming van

dat snood bestaan ingevalle Fedder moeds genoeg mogte hebben het uit te

voeren; waar van gemelde drie Regenten dan ook voor gecomm: Leeden

en secret:s ten overstaan van den Hongij Fiscaal een verklaring hebben verleend.

Circa seeven uuren het Eijland kefjing op een goede mijl na genadert zijnde

kwam per Jonk aanboord van de Corloire Bonca den Capitain Baoekan

met den Iman Tisser Wiltoea den wel Edele Gestr Heer Admiraal Eerbiedig

hommagie bewijsende en groote blijdschap betoonende over de komst van zijn

wel Edele Gestr: met de Hongij, dewijl zij tevens betuigden daar na groote„

„lijks verlangdt te hebben op hoop dat door zijn Edele de ontstane onlusten door

den Bandas Burger Fedder aldaar te weeg gebragt, mogten gesteld wor„

den, Dat zij door Zig neutraal te houden schoot vry gebleeven waren en

na dien zij zig zo veel mogelijk stil en binnen huis hadden gehouden

al het gepasseerde niet in zijn omstande konde verhalen dewijl hun ook

niet alles bekent was, maar wel dat die van Quaus het voorwerp: van

Fedders gramschap waren geweest hoewel de Eerste hun zo goed mogelijk ge„

defendeert hadde, en van weeder zeide eenige doode en gequeste bevonden

waren, dat vervolgens Guaus om de vyandelykheeden te ontwijken

met de zijne elders geretireert was, en daar op de bentings, huisen en

vrugtboomen van Guaij Kellitaij Kelliloehoe, kotta bandan, en kelliba„

„roea onder Guaus door Fedder en de zijne verdestaueert om verge„

haalden afgebrand waren, het welk een en ander zij als een ruwe schets

van

2