closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van de gedoentens van Fedder te kennen gaven, maar dat den wel Ede„

„le Gestr: Heer Admiraal te keffing komende alles duidelijk en klaar zou„

„de konnen verneemen, tevens nog aanhalende dat het hun hard viel dat

een Bandas Burger over hen Zo veel outhoriteid pretendeerde, daar zij dog onder

Ambon gehoorden en zo Baoekan niet beter wiste, onder de afstand, door

Tidors vorst den 4: der maand Sasar 1182 aan de Ecomp:s en Ambonse

Regeering keffing onder andere meede begreepen was zo wel als die van

Gisser van welke laatste Wiltoca den wel Edele Gestr: Heer Admiraal een

origineele Jnstructie overhandigde aan de Gissereesen gegeeven door den voori„

„ge Ambons Hoofd Gebieder den wel Edelen Gestr: Groot: Agtb: Heer Hendrik

Breton, onder de Bylagen deses te vinden.

komende intusschen op de gedane uijtnodiging ook per Jonk aanboord van

de Cortorre Bonoa den Iman Sarassa van P:lo Fisser die na afgelegde

Complimenten de ondervolgende vraag poincten door den Edelen Heer

Admiraal wierd gedaan en daar op antwoorde als in margine te zien is.

1:

1:

off hij bij zijne submissie niet de pligtigste

Ia en ook Noekoe voor zijn vijand te houden,

maar aangaande Maba was hij op den aandrang

belofte gedaan en op den alcoran beswooren had„

van de Bandas posthouder Fedder met den selven

„de somps vijanden voor zijn vijanden te zullen

versoenten daar Fedder na ben present ontfangen

houden, mits dien den Rebel Noekoe en aanhange„

te hebben van een ijzer Canon en Een salajerees als

ren vervolgen en den berugten Gissers orangkaij

slaaf met hem Maba in een nauwe vriendschap ge

Maba ook gen:t Cobiaij opligten en nevens de

„leefd en beloofd had, hem van Banda zijn Pardon

met 5000: Rijxed:s in losgeld voor de salejereese te zul

door hem geroofde sacejereese stellen souden

„len bezorgen, hij Iman Sarassa vermeend had van ’t

in handen van de Comp:

beloofde wel te kunnen afzien.

2:

2:

waar Maba en de door hem geroofde

zegt dat Maba gistere nog bij fedder geweest, dog tansab„

„sent was, en de salejereese gedeeltelijk thuis gesonden

salejereese teegenswoordigte vinden

en de andere door Maba elders verburgen waren

waren.

3:

3:

werwaards hij Iman Savassa

zegt met voorkennis van den Posthouder fedder twee Jonken

na Bouton te hebben uijtgerust en beladen met sagoe, Toe

„toemboes Loeris wat platijzer en grove Lijwaten en dat

twee Ionke had uijtgerust, afge„

Fedder in de eene Lading een Portie had, mitsgs dat er door ande„

ve nog verscheide Jonken waren uijtgerust alle geprojecteert na

zonden en waar mede beladen.

Kalinsoesoe, denongko kaijdae, dan en watocatta

4:

4: