closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sluiten van ’t gat van keffingen dus de maatreegelen die zyn Edele

ten voordeele van ’s Maatschappijs belang had genomen te vereijdelen,

voorts over zijne aller schandelikst, ten spot der Christene gehoudene

levenswijs en meer andere hier voorwaarts reets aangehaalde stuk„

„jes ten zijnen laste zo liet gerepte fedder zig voorstaan op een vry ar„

rogante wijste kennen te geeven dat dewijl hij door ’t Bandas Ministerie

hier als Posthouder was geplaatst, al Cerammers hem in alles moes„

„ten gehoorsamen en zulks niet doende hem het regt gaven te han„

„delen gelijk hij gehandelt had, nogtans de grond oorsaak der voorgeval„

lene vyandelijkheeden aan die van Guaus toeschrijvende gelijk het

ondervolgende door hem aan den den Edelen Heer Admiraal over han„

digt schriftelijk vertoog aantoond.

Eerbiedigst verloog, opgemaakt

ende Gepresenteert door den onderget:de Perc„

quenier en Posthouder in ’s Comp:s Post

De voorzigt te keffing

aan

D„r en wel Edele Gestr Agtbaare Heer.

1

Bernardus van Teuren

Gouverneur en Directeur der Provintien Amboina mitsg:

Admiraal en Veld overste van d’ Cust van Ceram &=a &=a

Wel Edele Gestrenge Agtbaare Heere.

Het allen Enovinste bedrijff, die immers ooijt door mahometaa„

„nen ofte onchristenen gepleegt is, van die geene d’ welke onder

bed„