closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

herwaards over te komen voor het door komen der weste winden; ten

waare de Heer Admiraal en veldoverste ginder present zijnde het

zelve anders geliefde te begrijpen alzo wij zo veel volk niet„s missen

hebben, om dat gespuijs op den duur Het hoofd te kunnen bieden on„

„der Recommandatie om in alles de uijtterste omzigtigheid te be„

„tragten en ’t zelve waar te neemen met wassend t: water wanneer

De water slang enz: digts aan strand kan op Korten.

Gaande hier nog een gewapende orambaij met 3. Europeesen en

15: Jnlanders, en waar meede UEd:s nog zenden zodanige goe„

„deren tot nader verantwoording als de versellende Momorie

dicteert hebbende de hier mede over varende voor een halve maand

Randsoen genooten.

Dus uEd: nog maar voor algoed beleid en voorzigtigheid ten hoog„

„sten aan Recommandeerende na vriendelijke groete verblijven

/onderstond:/ Eerzame Manh: vroome ./. lager ./. uEd:s Goede vrien„

„den /:was geteekent ./. I: L: Seidelman, I: Raket, H: Diesler,

I: H: Parengauw en I: Hageman /: ter Seide /. Banda Nei„

„ra den 11:' November 1784::/. nog lager /: Accordeert ./. geteekent ./.

Joh:n Hend:k Dittrich Gesw: Cl:

Voorsz: Tediter vervolgens door den wel Edele Gestr: Heer Admiraal

in ’t breede onderhouden zynde over de onlusten en vyandelykhee„

den die hij prive anthoritate te keffing had verwekt en aangevangen,

en boven dien zig had aangematigt de op ordre van Zijn Edele Ge„

„strenge door de te keffing wonende volkeren zo wel als die van de

daar omstreekt aan de noord, oost en Zuid kant geleegen negorijen

van Geram in gereedheid gebragte vijftig Ionken die zijn Edele om„

„trent Hottij moeste te gemoed komen, te wederhouden door ’t

sluiten.