closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en Ionk: met eene Gerammer gen:t Kellebaat van Ceram Laut met

een standaart aan tap, met de komst van d’ Corre Corra van Ban

„da, na notang is vertrokken, en een ander mede van Geram Laut

gen:t Kaja masver na Balij, en vermits d’ vaartuijgen: die ter as„

„sistentie van den tek: voor de post lagen; d’ post niet wel konde

verlaten also de negorij Kelenbarowa: met die van Geram Laut

so meede kotta bandang een gedeelte van toewai op ons met

magt van vaartuijgen op d’ hoek d’ wagt hieuwen en ook breeds ons

vijandelijk hebbe g’attacqueert gehad, hebben zij gem: smokkelaars

niet kunnen resolveeren te attacqueeren, dus d’ zaak en ’t vertrek

van hun met goede ogen hebben moeten aanschouwen. Den

gem: rebelleerende orangkaij Koewaus /:alias: Kanna Kanna

heeft van den beginne mijner komst alhier alle tarten en dis„

agreabiliteiten aangedaan en is nu laatstleeden met eenige van

zijn goede vrienden; en valsche schijnvrienden van d E Comp:s

/dat leeden zijn die d’ grootste onderneemingen op Amboina ge„

„daan hebbe, en ook veel tijds getruumpheerdt soo te Caijbobo als ande„

„ve plaatsen van uewel Edele Gestr Agtb: Gouvernement geretour„

neert zijnde, heeft sig sonder d’allerminste blijk in bond of te

trouwgenoodschap, zig gedragen./. vide verklaring N: 1:/: hier ne„

„vens in alle eer bied g’annexeerd, en verders nog nader alle sodani„

„ge malitieuse moordadige, en onmenschelijke gedrag gehouden

en ter uijtvoer gebragt als rede verklaring N: 2: uwel Ed: Gestr: agtb: sal

komen te dicteeren. Een dewijl gem: Kanna kanna na zijn gedaa„

„ne en begaane feijten met zijnen aanhang sonder d’ minste attac„

„que van ons, hun negoryen verlaten hebben, en wij voor die tyd soo aan

Land als op de vaartuijgen, geen drink water kunnen verkrijgen,

alsoo