closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

alsoo d’ put vlak voor zijn negorij leid zijn wy genoodzaakt geweest on„

„der goede welduiding: dewijl ziy dog uijt hun hest waren gevlugt, hun

als meijn-heedigens, rebellers, en moorderaars aantemerken en

voor d’ veijligheid van uijver passagie voor water haalen gem: Ne„

„gorijen te ruijmen, en in de brand te steeken. voorts zijn alle

d' wegorijen in een opregte meeningen getrouwheid aan d Ecomp:s

soo meede d’ Torammers excepto d' negorij katalokka die maar

ook geveijnsd leefd. soo meede ten opzigte van den orangkaij

Maba heb ik hem wel kunnen aan d praat houden om zijn per„

an

soon en uwel Ed: Gestr: Agtb: te overleveren schoon geen ordre toe

men

had en ook mijn vermogen soo ver niet strekte sonder groot ge„

„vaar maar dit mijne dessein is meede door gem: Kanna

kanna te leur gebragt; door dat hij en silajerees die door gem:

Maba aan mijn ue vereerd, en d’ selve aan de Ecomp:s heb afgege„

ven heeft g’'arresteert Edog dit soude als nog kunnen b'middelt

werden in dien slegts hij kanna kanna gewroken werd, en hij

niet tot spijt van d’europeesen triompheerdt, want natuurlyke

het Geram sal moeten zugten en ’t gemeen in banda als meede,

dan dewijl d’ gemeen man alle deese mishandelingen van hem

kanna Kanna seeker in Banda niet zal ongewroken laten,

die hij aan hun alhier heeft laten aandoen.

Houdende den teek: verders gedefereert aan Hoogst uwel Ede„

„le Gestr: agtb: besluijt, en smeeke oodmoedigst om alle sodani„

„ge satisfactie als Hoogst uwel Edele Gestr: Agtb: sal gelieven

te maincteneeren; ter op houding in scomp:s eere gezag en

ter uijtwissing van wraak den gemeen man.

voorts verblijve met alle verschuldigde eerbieden en ontzag

/:onderstond ./. wel Edele Gestr Agtb: Heer /:lager./ uwel Edele

Gestr: