closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gestr: Agtb: aller submiste en trouw schuldige Dienaar /: was,

geteekent ./. Jacob:s Gerard:s Died:r Fedder /:in margine:/. k„

„fing in sComp:s post den 20: geber: 1784:

Zijnde de bij dat vertoog gementioneerde verklaringen sub N=o 1: en

2. onder de bijlagen deses te vinden, houdende dik gerepte Fedder

hem voorts in alles wat den wel Edele Gestr: Heer Admiraal hem ten

zijnen laste voorhield onder andere ’t gesmeed voorneemen van zijn

Ed:s de kogel te geeven, bij de negative, dog, zijn Edele van zijn onge„

oorloofde handelingen genoegsaame berigten erlangd hebbende en

teegens welke de Bandase Commissianten Schietekatte, wilke

en Ellexsius bij voorhouding niet een enkeld word ten voordeele van

Fedder in bragten, maar ter Contrarie declareerden door hem

Fjedder in verscheide opsigte te zijn misleid, en in gevaar gebragt,

van met de haare overrompeld en alle gemasacreert te zullen

worden, waar omme over de spoedige komst van den Ed: Heer Ad„

„miraal den Hemel dankte, Terwijl zij dog onmogelijk met

een handje vol volk off niet naam waardige magt, teegens zo veele

tot vijanden gemaakte terammers bestand waren voorts dat hoe

zeer zij fedder voorgehouden hadde om de vyandelijkheeden te

staken en de komst van den Ed: Admiraal afte wagten hij zig

in geene deele iets had wille laten zeggen, vond goed denzelven bij

provisie het arrest aan te zeggen onder op zigt van den Lieut:t Me„

„litair Berner daar op hij fedder bruscq antwoorde ’t is wel, en

in zijn zak tastende den Edelen Heer Admiraal een Papier toe„

„dieuwde, met te zeggen daar is een Protest, van ’t Bandas Mi„

„nisterie, waar van zijn Edele na Resumptie Een Copia anthen„

„ticq liet vervaardigen, en ’t origineel aan de Commissianten te

rug geeven, luidende het zelve als volgt.

Protest