closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61

Protest tegen kruijslers die eenige

baldadigheeden op Keffing zouden wil„

„len tenteeren en versoek met opzigt tot

Amboinaas Heer Hoofd Gebieder

Aangezien ons de van verre uitzigt zijnde desseinen en

immer meer en meer toeneemende Complotterij van den Hoofd

Rebel Prins Noekoe, van Tidor ons hebben doen resolveeren, een

hoogst noodige spraak in ’t wiel te steeken, om dus den ver„

„dere voortgang des mogelijk van onse zeijde eenigsints te belet„

„ten tot wel zyn van de Ecomp:s in d’oosterschen Provintien

in ’t Generaal en van het Gouvernement van Banda speci„

„aal, zo hebben wij Raadzaamst g’oordeelt bij provisie op

Keffing te plaatsen den Perkenier Fedder met twaalf

Jnlandse marines als Commandant en Rapporteur van alle

te erlangen gerugten met op zigt tot den vijand en zijne aan

hangers, teffens, tot decking en bescherming van de tot nog toe

getrouwe keffingens tegen andere daar om her leggende

Rebelleerende natien, en alzo wij hier van aan hun Hoog

Edelens de hooge Indiasche Hoofd Regeering te Batavia

d'vereijschte kennisse gegeeven hebben, werdt den wel Edelen

Agtb: Gestr: Heer Amboinase Gouverneur mitsg:s Admiraal

en veld overste bij deesen door ons verzogt, de zaken dus om„

„trent keffing in statuquo te laten hot erlangst van hoogst

te Respecteeren bevel van welmelte Hun Hoog Edelheedens

mitsgaders allen omtrent Keffing te verschijnen Cruijssers

ernstig vermaanen, in tusschen geen de minste vijandelijke

attentaten, op gem: getrouwe Keffingers ook die hun seide

kiesen