closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kiesen te doen, onder ernstig Protest tegen alle onheilen die daar

uijt nog meer zoude kunnen ontstaan alzoo wi alles ./.gelijk

gezegt /. ten wel zijn van D: E: Comp:s en haar onderdanen al„

„dus hebben nodig g’oordeelt te behooren /:onderstond /: Banda

Neira den 28 Augustus A=o 1784: /: was geteekent /: I: L: Seidel„

B: van de walle en

man, I: Creckel,

Nicolaas Kloeck /:lager:/ accordeert /: geteekent./. E:

Mazel secret van de Hongij.

waar na Fedder onder op zigt van den Leeutenant Ber„

„ner van boord na de orembaij ouw vertrok; Den wel Ed:

Gestr: Heer Adminaal de zaken alhier op het aller onzij„

Digst willende laten onder zoeken nomineerde daar toe de

Leeden uit den Hongij Raad Christiaan Hoffmann

en Johan Sigbrand Borgquits met den ondergetee„

„kende secret:s ten overstaan van den Hongij Fiscaal D: E:

wirnand Iohannes De Bourghellesmer

last om zulks te doen ten bijweesen der voormelde drie Bandase

Commissianten, of er somwijl zaken mogten voorkomen ten

voordeeld van Fedder waar van zij als daar eenigen tijd geweest

hebbende, kennis dragen, en ook op dat zij mogten zien dat er

geen Partijschap door de Ambonse tegen de Bandase Dienaren

plaats had.

hier meede de voormiddag doorgebragt zynde wierd eerst het

middagmaal gehouden waar na de Ambonse en Bandase

Commissianten met den Hongij Fescaal na Land vertrocken

met de reeds ingekomen en ingewonne Papiren, Fedder ende

Cerammers betreffende, vindende aldaar tot derselver dekking:

Een