closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Een Officier Twee Zergeants Twee Corporaals Een Tamboer ben

Pijper en vijftig gemeene Militairen uit de vloot in de wapens

gerangeert, hebbende den Edelen Heer Admiraal voort vertrek

van bord ook aan den Hongij Fiscaal De Bourghelles ge„

„demandeert om in de Benting van Iman Sarassa nauwkeu„

„rig onderzoek te doen na ’sComp:s stukjes of Draijbassen dan wel

andere ’s Comp:s Goederen mitsg:s de aldaar verborgen gehouden

Christen meisges van Nollot en Hoelalieuw en daar van ten

eersten aan zijn Edele kennis te geeven ten einde desweegen

nadere orare te konnen stellen

De Commissianten dan aan Land getreeden zijnde en daar ver„

„gadert om hun commissie te volvoeren, gaven volkomen vrijheid

zowel aan Fedder als zijn tegen Partij om alles in te brengen.

wat tot derselver defensie diende, recolleerden eenige persoonen

op derselver gegeeven verklaringen, en namen er eenige van

andere of dog wierden de recollementen niet alleen op heedigen da„

„tum niet ingeschreeven maar daar en boven het verder onderzoek

gestaakt, om de wille dat Fedder Zig had uijtgelaten dat de Am„

„borneesen opgestopt en omgekogt waren, vide Notul en Rapport

van heeden onder de Bijlagen deeses te vinden, en bij welk laatst

genoemde papier den Hongij Fiscaal en Commissianten versoek

deeden dat den wel Edele Gestr: Heer Admiraal hun goede Naam

en beleedigde een geliefde te manictineeren het welk hen bij het

dienen ook door zijn Edele is toegezegt.

Intusschen wierden de aan Land zijnde Militairen g’emploieerd

om de benting van Iman Sarassa rondom te bezetten ten

eende geene sComp:s Goederen die daar in somwijl mogten

verborgen gehouden worden, absent gebragt wierden te meer

dewijl